top of page

פוליסת חיסכון VS קופת גמל להשקעה

פוליסת חיסכון VS קופת גמל להשקעה

עם עליית הריבית החלו הבנקים להציע שיעורי ריבית גבוהים יותר על פיקדונות ועדיין ריביות אלו הן נמוכות בהשוואה לפוטנציאל המתקבל בהשקעה בפוליסת החיסכון ובקופות הגמל להשקעה. על מנת לנסות לכמת מה הוא אותו פוטנציאל מצאנו שההשקעה בקופות הגמל להשקעה במסלולים שכוללים גם רכיב מנייתי השיגו בשלוש השנים האחרונות תשואות שנעו בין 2.06% ל- 11.54% בממוצע שנתי. ובפוליסות החיסכון תשואות שנעו בין 2.28% ל- 8.47% בממוצע שנתי. מכאן האטרקטיביות של מכשירי החיסכון וההשקעה הללו.

פוליסת חיסכון וקופת גמל להשקעה דומים במאפיינים שלהם אך עדיין קיימים הבדלים:

1. הגוף המנהל: קופות גמל להשקעה מנוהלות גם בחברות ביטוח וגם בבתי השקעות ופוליסות חיסכון מנוהלות רק בחברות ביטוח. יחד עם זאת, להכשרה חברה לביטוח קיים הסדר ניהול השקעות עם חמישה בתי השקעות: אלטשולר שחם, ילין לפידות, מור, אנליסט ומיטב דש וכך ניתן להשקיע בפוליסת חיסכון בחברת ביטוח ולקבל בפועל את ניהול ההשקעות של אחד מבתי ההשקעות הללו.

2. הפקדות: לכל אחת מהקופות ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות, הפקדות שוטפות או שילוב ביניהן.

3. דמי ניהול: בקופת גמל להשקעה דמי ניהול נעים בד"כ בין 0.6% ל-0.85% ובפוליסת חיסכון בין 0.7% ל-1.2%. גובה דמי ניהול תלוי בעיקר בצבירה בקופה.

4. מסלולי השקעה/חיסכון: בשני סוגי הקופות קיים מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות וניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בתוך אותה חברה ללא אירוע מס.

5. משיכת הכסף: שני סוגי הקופות נזילות וניתנות לפדיון מלא או חלקי בכל עת. על פי תקנון הקופות, הפדיון של גמל להשקעה מתבצע תוך 4 ימי עסקים ושל פוליסת חיסכון תוך 30 יום אך בפועל הכסף מתקבל בד"כ תוך כשבוע.

6. מיסוי: בפדיון מלא או חלקי, משולם מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי.

7. ניוד והעברות: את קופת גמל להשקעה ניתן לנייד בין חברות שונות ללא אירוע מס ואם רוצים להעביר את הכסף שבפוליסת חיסכון מחברה אחת לחברה אחרת, יש תחילה לפדות את הקופה, לשלם מס רווח הון ואת היתרה ניתן להפקיד לפוליסת חיסכון בחברה אחרת.

8. הגבלות בהפקדה: קיים רף מקסימלי של הפקדה לקופת גמל להשקעה – 72,616 ₪ לשנה (נכון ל-2022) לתעודת זהות ובפוליסת חיסכון אין הגבלה זו. בפוליסת חיסכון אין מגבלה.

9. הטבות מס: בקופת גמל להשקעה החל מגיל 60 ניתן לבחור במשיכת הכספים כקצבה חודשית בפטור ממס על רווחי הון על הרווחים שנצברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהא פטורה ממס הכנסה (קצבה מוכרת). בפוליסת חיסכון קיימת הטבה אחרת- תיקון 125 ד' לפקודת מס הכנסה, אם יחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה, וב 1 -בינואר 2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה 13,440 שקל לשנה. אם גם היחיד וגם בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ובמועד האמור מלאו לשניהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס על ריבית בגובה 16,560 שקל לשנה.

10. הלוואות: בשני סוגי הקופות ניתן לקבל הלוואה תוך שיעבוד הקופה. שיעור ההלוואה הינו עד ל-80% מהצבירה, בריביות אטרקטיביות שנעות בין ריבית פריים +/- 0.5%. טווח הלוואה לרוב בין 3-7 שנים. כל חברה מנהלת משנה מעת לעת את תנאי ההלוואות.

יש תחליף ראוי לפיקדונות בבנק, אז איפה אתם מעדיפים לשים את הכסף שלכם?!

Comentários


bottom of page