top of page

למה לא כדאי לשים כסף בפיקדון בבנק

לאור עליית הריבית, הבנקים העלו גם הם את הריבית המשולמת בפיקדונות בנקאיים. יש בנקים שנותנים אפילו ריבית של 3.5% על פיקדון לשנה.

לכאורה נשמע מדהים ואטרקטיבי, אבל אנו נציג אלטרנטיבות טובות יותר.

ראשית נבין מה הם המאפיינים של הפיקדון: פיקדון הוא למעשה סכום כסף המופקד בבנק למטרת חיסכון לתקופה שנקבעה מראש וצובר ריבית לתקופה. הפקדון מוצע במסלול צמוד למדד, צמוד לדולר ארה"ב או לא צמוד. רוב הפיקדונות המציעים ריביות גבוהות הם במסלול לא צמוד. בפיקדון במסלול שקלי (לא צמוד) חשוב לדעת כי הריבית היא נומינלית והמס עליה הוא 15%. המשמעות: לא משנה מה שיעור האינפלציה, המשקיע בפיקדון תמיד ישלם 15% מס. לדוגמא: אם הריבית בפיקדון היא 3.5% תמיד ישולם מס בסך 0.525% מההפקדה. לא ניתן לקזז מס על רווח מפיקדון.

תכונה נוספת היא, שההפקדה לפיקדון הינה לתקופה קבועה ומוגדרת מראש. במידה וצריכים את הכסף, צריך "לשבור" את הפקדון ואז המפקיד ישלם קנס שלרוב מסתכם בלקבל 0% ריבית.

אז מה הן האלטרנטיבות?

בטבלה להלן, ניתן לראות השוואה בין התשואות נטו (לאחר מס) שמתקבל בריביות ותשואות שונות ובסביבת אינפלציה שונה. מהטבלה עולה כי ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, בהשקעה בפוליסת חיסכון מתקבלת תשואה נטו גבוהה יותר בהנחה ובאותה התקופה התשואות שיתקבלו הן דומות, זאת מבלי שנלקח בחשבון ייתרון המס 125 ד'.

ישנן 2 אלטרנטיבות שלדעתי עדיפות:

אלטרנטיבה אחת: קרן כספית. קרן כספית היא למעשה קרן נאמנות המשקיעה באפיקים סולידיים לטווח קצר (לרוב עד 90 יום). התשואה דומה מאוד לריבית בנק ישראל וברוב מוחלט של המקרים גבוה יותר מכל ריבית על פקדון לטווח של עד 90 יום.

תשלום המס על הרווח הינו רק על הרווח מעל לגובה האינפלציה (מס ריאלי). כלומר אם האינפלציה 3% והתשואה השנתית היא 3% , המשקיע בקרן לא ישלם מס.

במידה והיה מס, ניתן לקזז את תשלום המס עם הפסד מנייר ערך אחר. כלומר במידה והרווח על ההשקעה בקרן עלה מעל לאינפלציה ויש צורך לשלם מס אזי ניתן להפחית תשלום זה על ידי קיזוזו עם נייר ערך או קרן אחרת (פטורה) שעליה המשקיע הפסיד.

ניתן לקנות או למכור את הקרן בכל יום מסחר.

אלטרנטיבה שנייה: פוליסת חיסכון (פוליסה פיננסית) מסלול סולידי או אג"ח. פוליסת חיסכון היא מוצר של חברות הביטוח, אשר מיועד לחיסכון. למרות המילה "פוליסה", זהו כלי לחיסכון והשקעה בלבד ללא רכיב של ביטוח.

ניתן לקנות או למכור את הקרן בכל יום מסחר. הפדיון (משיכה) של פוליסת חיסכון מתבצע תוך 30 יום אך בפועל הכסף מתקבל בד"כ תוך כשבוע.

תשלום המס על הרווח הינו רק על הרווח מעל לגובה האינפלציה (מס ריאלי). כלומר אם האינפלציה 3% והתשואה השנתית היא 3% , המשקיע בפוליסה לא ישלם מס. ניתן לקזז את תשלום המס עם הפסד מנייר ערך אחר. כלומר במידה והרווח על ההשקעה בפוליסה עלה מעל לאינפלציה ויש צורך לשלם מס אזי ניתן להפחית תשלום זה על ידי קיזוזו עם נייר ערך או קרן אחרת (פטורה) שעליה המשקיע הפסיד. בפוליסת חיסכון קיימת הטבת מס נוספת- תיקון 125 ד' לפקודת מס הכנסה, אם יחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה, וב- 1 בינואר 2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה 13,440 שקל לשנה. אם גם היחיד וגם בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ובמועד האמור מלאו לשניהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס על ריבית בגובה 16,560 שקל לשנה.

בפוליסה קיים מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות וניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בתוך אותה חברה ללא אירוע מס.

יתרון נוסף, ניתן לקבל הלוואה תוך שיעבוד הפוליסה. שיעור ההלוואה הינו עד ל-80% מהצבירה, בריביות אטרקטיביות שנעות בין ריבית פריים +/- 0.5%. טווח הלוואה לרוב בין 3-7 שנים. כל חברה מנהלת משנה מעת לעת את תנאי ההלוואות.

החיסרון העיקרי בפוליסת חיסכון שהיא בכל זאת מסוכנת יותר והתשואה בה משתנה בהתאם לתנודתיות שוק ההון.

לסיכום: לפני שרצים "לסגור" את הכסף בבנק כדאי להכיר את האלטרנטיבות העדיפות יותר.


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק

כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה להשקעה בפיקדון ו/או בקרן כספית ו/או פוליסת חיסכון ו/או התייחסות ו/או התחייבות לתשואה כלשהי.

Comments


bottom of page