top of page
Men with Calculator

תחום תכנון והטבות מס

הטבות מס בהשקעות, במה נתמקד:
תיקון 190-הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 מתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:
משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.
היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי* ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי מרכיב הרווח, כפי שנהוג. *שימו לב, כי מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים.  


125ד - מתייחס לעניין תשלום מס רווחי הון לפנסיונרים. הוא מאפשר לכל אזרח שנולד לפני 1948 (כולל), ליהנות מפטור תשלום מס רווחי הון עד לתקרה שנקבעת מחדש כל שנה. על פי הסעיף, נכון לשנת 2021, הזכאות ליחיד עומדת על סך של 13,440 ש"ח ובמידה ושני בני הזוג זכאים תחת אותם תנאים הפטור שלהם יחד יגיע לגובה של 16,560 ש"ח.  

תקנה 9א-כל אדם זכאי לסל פטורים ממס הכנסה על סכום הכנסות ממקורות מסוימים, עד למקסימום של כ-800 אלף ₪, נכון לשנות המס 2021 ועד לשנת 2024 (סכום זה מכונה "תקרת ההון הפטורה"). בשנת 2025 הסכום יגדל לכ 1 מיליון ₪. את  סכום הפטור ניתן לנצל בזמן עזיבת מקום עבודה ע"י משיכת פיצויים פטורים ממס, קבלת מענקי פרישה, היוון קצבה וכן בתקופת הפנסיה של העובד ע"י קבלת פטור ממס על קצבת הפנסיה עד המקסימום שנקבע בתקנות מס הכנסה.

הטבות מס לעצמאים
הטבות מס לעצמאים הטבות מס לעצמאים שמפקידים לפנסיה:
עד הכנסה שנתית מזכה של 151,200 ש"ח, באפשרותכם להפקיד 16.5% על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5.5% לזיכוי במס. מעל הכנסה שנתית של 151,200 ש"ח, מסלול הטבות המס שלכם יהיה של "עמית מוטב". במסלול זה, ניתן להפקיד וליהנות מהטבות מס עד לתקרת הכנסה שנתית של 213,600 ₪, אולם חישוב ההפקדה מחולק ל-2 רבדים:  
רובד ראשון- עד לתקרת הכנסה שנתית מזכה של 106,800 ₪ ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה (עד 17,622 ש"ח).
רובד שני-על הכנסה הגבוהה מ- 106,800 ש"ח, ועד לתקרה של 213,600 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% נוספים (עד 17,622 ש"ח נוספים), אך כדי שתוכלו ליהנות מהטבות המס על הפקדה ברובד השני, עליכם להיות מוגדרים כ"עמית מוטב" , ולכן נדרשת הפקדה נוספת של 2,636 ש"ח (אשר אינה זכאית להטבת מס), בנוסף לסכום שהופקד ברובד הראשון.  

לסיכום, אם הכנסתכם השנתית מגיעה לסכום של 213,600 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס עומד על 37,880 ש"ח.  
להלן החישוב: 16.5% מ -106,800 ₪ שווים ל- 17,622 ש"ח (הפקדה בגין רובד הראשון).
ועוד 16.5% עבור הרובד השני, שזה 17,622 ש"ח + 2,636 ש"ח הפקדה נוספת אשר חייבת כאשר מפקידים ברובד השני.  סה"כ סכום הפקדה מקסימלי: 17,622 ₪ + 17,622 ₪ + 2,636 ₪ = 37,880 ש"ח.    

אם נסכם את סכום הטבות המס המקסימליות החישוב יהיה כך: הטבה מסוג ניכוי, ניתנת על-11% מתוך הכנסה מקסימלית של 213,600 ש"ח = 23,496 ש"ח. על סכום ההפקדה הזה, ניתנת הטבה לפי המס השולי. במקרה שלנו, נחשב מס שולי של 47%, מה שמוביל אותנו להטבת מס בסך 11,043 ש"ח.  
הטבה מסוג זיכוי, ניתנת על 5.5% מתוך הכנסה מקסימלית של 213,600 ש"ח = 11,748 ש"ח. כעת, נחשב את הטבה בסך 35% מסכום ההפקדה = 4,111 ש"ח.  
במקרה שכזה, סך כל הטבות המס המקסימליות שניתן יהיה לקבל הנו 4,111 ₪ + 11,043 ₪ = 15,154 ש"ח.


הפקדות עצמאי לקרן השתלמות:
עבור חלק מההפקדה ייהנה מהוצאה מוכרת, ובעת משיכה כדין (כאשר הקרן תהיה נזילה) יהנה מפטור ממס רווח הון עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת.  לצורך קבלת הוצאה מוכרת ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת. תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת בתקרה של 270,000 ₪.
על כן, עבור עצמאי שהכנסתו הקובעת עולה על 270,000 ₪, סכום ההפקדה המירבי שיוכר כהוצאה הינו: 12,150 שקלים (270,000 * 4.5%).  
הפקדה עד התקרה השנתית המוטבת, העומדת על 18,960 ₪ בשנה, פטורה מתשלום מס רווח הון במשיכה כדין. עבור הפקדות מעבר לתקרה המוטבת, יחול מס רווח הון במשיכה בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. עצמאי שהכנסתו הקובעת עולה על 270,000 ₪ יכול להפקיד 18,960. מתוכם 12,150 יוכרו כהוצאה, ואילו יתרת ההפקדה בסך 6,810 ₪ לא תוכר כהוצאה אך למעשה מהווה חיסכון פטור ממס רווח הון.  
גם עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת נמוכה מהתקרה (270,000 ₪), יכול להפקיד עד מלוא ״ההפקדה המוטבת״ וליהנות מפטור ממס רווחי הון במשיכה. לדוגמה, עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת הינה 100,000 ₪, יפקיד 4,500 ₪ (4.5% מהכנסתו) לקבלת הוצאה מוכרת.
בנוסף, באפשרותו להפקיד 14,460 ₪ נוספים אשר לא יוכרו לו כהוצאה אך בגינם יהנה מפטור ממס רווח הון בעת המשיכה. הפקדה בקופת גמל להשקעה במוצר חיסכון זה, ניתן להפקיד עד 72,616.5 שקלים בשנה (נכון לשנת 2022) עבור כל חוסכת וחוסך, וליהנות מהיתרונות של המוצר - ובראשם האפשרות למשוך את הכספים שהצטברו בו בכל עת.
כמו כן, יכולים החוסכים לעבור בין מסלולי השקעה שונים, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. יתרון ספציפי עבור חוסכים לפנסיה הוא שבגיל פרישה, ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה לצורך קבלת קצבת זקנה פטורה ממס וללא תשלום מס רווח הון .יצוין כי בעת משיכת כספים מקופת גמל להשקעה יגבה מס רווח הון בשיעור של 25%.

גם אתם רוצים ליהנות מתכנון מס נכון בהשקעות?

אנחנו זו הכתובת - RICH FINANCE והכי חשוב, שיהיה לנו בהצלחה לקדם את המטרות שלכם...

bottom of page