top of page

ערכי החברה
שקיפות הגינות ויושר.
החברה דוגלת בשקיפות נאותה ללקוחותינו, מספקת מידע שוטף, מקצועי ואמין של פעילות החברה באמצעות דוחות מפורטים וככל שנדרש מעקב בזמן אמת אחר הפעילות הפיננסית והפנסיונית של לקוחותינו, תוך מתן הבהרות והסברים לפעולות שבצענו. מקצועיות החברה תאפיין את הצרכים הפיננסיים הכלכליים והפנסיונים של הלקוח ותערוך מיפוי מדויק לרמת הסיכון של הלקוח וצרכיו.
החברה תנתח את מאזן ההתחייבויות, הסיכונים והנכסים של הלקוח ותדע להתאים לו את המוצרים שמתאימים עבור צרכיו. מצוינות וחדשנות החברה פועלת למצוינות תוך יישום הכלים האנושיים, הניסיון העשיר, הידע והמקצועיות תוך דגש על איכות הניהול ואיכות השירות ללקוח.
סודיות החברה מחויבת לסודיות לגבי כל מידע שהביא הלקוח לידיעתנו לרבות מסמכים ותכתובות וכל פרט אחר המתייחס ללקוח, בכפוף לחובתנו למסור ידיעות עפ"י כל דין.

bottom of page